30 maart 2016

Bert Wagendorp (columnist): “Bij vrede in Syrië, is het terrorisme voorbij” II

Bert Wagendorp, columnist, beweerde dat als het militaire conflict in Syrië en Irak voorbij is, terroristische aanvallen zoals in Brussel voorbij zullen zijn. Die opinie had hij overgenomen van terrorisme-expert Robert Pape. Die zegt dat terrorisme gemotiveerd wordt door militaire interventies in plaats van door religie. Pape heeft alle 4600 zelfmoordaanvallen bestudeerd en vindt dat de meeste daarvan gemotiveerd worden door territoriale doelen. Pape zelf noemt in zijn werk een groot aantal voorbeelden waar deze theorie opgaat, zoals de zelfmoordaanvallen in Libanon in 1985 om de Amerikanen daar weg te krijgen, of die van Hamas op Israël om ze uit de Gaza-strook te verdrijven, enzovoorts. Deze aanvallen werden wel door religieus gedreven zelfmoordenaars gedaan, maar de zelfmoordaanvallen door Tamil Tigers in de jaren 1990, niet. De Tamil Tigers waren marxistisch georiënteerd. Zij pleegden tussen 1980 en 2001 75 zelfmoordaanvallen met als doel de vestiging van een zelfstandige staat op Sri Lanka. Religie is dus niet altijd het bindende motief voor terreuraanvallen, maar territoriale eisen zijn dat wel. Als we dus een eind willen  maken aan de door Isis gemotiveerde of opgezette terreuraanvallen in Europa, moet het conflict in Syrië opgelost worden. Simpel. Maar kijk eens wat beter dan Wagendorp naar het werk van Pape. Hij ontwikkelde zijn theorie vlak na 9/11. Sinds die tijd is er wel het een en ander gebeurd. Het is voor westerse ogen pas na de inval in Irak helder geworden hoe gewelddadig de tegenstelling tussen soennieten en sji-ieten is. De opkomst van Isis valt vrijwel geheel aan die tegenstelling toe te schrijven en niet aan al dan niet gerechtvaardigde territoriale eisen. Pape weet dat natuurlijk ook en daarom houdt hij zijn theorie met kunst- en vliegwerk overeind. Jammer dat Wagendorp dat niet door heeft.

26 maart 2016

Arnon Grunberg (voetnoot): historisch besef

Volgens Arnon Grunberg moeten we het accepteren dat er geweld wordt gebruikt door moslimterroristen. Hij schreef in zijn column in De Volkskrant op 24 maart. “Sommige reacties op Brussel tonen niet alleen aan dat er een groot gebrek aan historisch besef bestaat, maar ook dat verontwaardiging en ontzetting dikwijls worden ingezet om een bevolkingsgroep te stigmatiseren.” Bij het ‘gebrek aan historisch besef’ doelde hij op acties, zoals die van de Rote Armee Fraktion (RAF) in de jaren 1970, die wij kennelijk al vergeten zouden hebben: “In elke samenleving zullen groepjes opbloeien die hun utopische idealen met geweld nastreven (…).  Gewelddadige, seculiere groeperingen.” Dus ook niet-religieuze groeperingen pleegden geweld en Wilders moet zijn mond houden over de islam. Het is waar, ook radicaal-marxistische groepen pleegden terreurdaden in de jaren 1960/70, en zij dachten de waarheid in pacht te hebben, net als veel extremistische moslims. De RAF in Duitsland en de Brigate Rosse in Italië noemden iedereen die verantwoordelijkheid droeg in de maatschappij een fascist die niet waard was te leven. Ze moordden volop en schrokken er niet voor terug passanten of onschuldige politieagenten te vermoorden als dat zo uitkwam. Er was echter één groot verschil tussen radicaal linkse groepen toen en radicale moslims nu. De marxisten hadden vrijwel geen steun van de bevolking, terwijl de jihadisten stilzwijgend gesteund worden door een groot aantal van de 40 miljoen moslims in Europa. Moslims willen wel onze welvaart, maar ze willen niet de kritische geest en de tolerantie voor andere ideeën, die tot die welvaart hebben geleid, accepteren. De RAF en BR waren eilandjes die makkelijk tot zinken konden worden gebracht. De jihadisten wonen in een zee van moslims die hen steunen en verbergen. Dit historisch besef moet nog tot Grunberg doordringen.

24 maart 2016

Bert Wagendorp (columnist): “Bij vrede in Syrië, is het terrorisme voorbij”

Maarten van Rossem beweerde een paar dagen na 9/11 in een column in De Volkskrant dat als het conflict tussen Israël en Palestina zou worden opgelost, het terrorisme vanzelf zou verdwijnen. Zonder spoor van bewijs. Terrorisme heeft weinig met het Palestina-conflict te maken, maar eerder met animositeit tussen moslims onderling. Soennieten en sjiieten haten elkaar, hoewel ze dezelfde profeet vereren, nog meer, zo lijkt het dan dat ze ongelovigen haten. Ze vinden elkaar overigens ook ongelovigen en ongelovigen mag je volgens de Koran doden (maar, voor de zekerheid, het Oude Testament keurt moord op ongelovigen ook goed). Sinds de inval van Bush in Irak en het afzetten van Saddam Hoessein, is die haat aan de oppervlakte gekomen. Zelfmoordaanslagen over en weer zijn sinds die tijd min of meer aan de orde van de dag. Bert Wagendorp, columnist, die ons al eerder in De Volkskrant probeerde gerust te stellen dat de positie van vrouwen in onze maatschappij niet verandert door een overvloed aan vluchtelingen, bewijst echter een waardige opvolger van Maarten van Rossem te zijn. In zijn column van vandaag beweert hij dat het terrorisme weinig met de islam te maken heeft, maar eerder met de oorlog in Syrië. Als het militaire conflict in Syrië en Irak voorbij is, hoeven we ook niet meer bang te zijn voor terroristische jongemannen met “hoofden vol waandenkbeelden”. We moeten, aldus Wagendorp, maar eens ophouden met het “gelijkhebberige gehakketak over de islam”. Zijn kennis schijnt hij te putten uit een interview met terrorisme-expert Robert Pape. Die zegt dat terrorisme gemotiveerd wordt door militaire interventies in plaats van door religie. Pape heeft alle 4600 zelfmoordaanvallen bestudeerd en hij zal het dus wel weten. Echt? We komen er op terug.

23 maart 2016

Arnon Grunberg (voetnoot): Geert Wilders is als een terrorist

Er was een tijd dat moslims de Koran beschouwden als een geschrift dat geschreven was door mensen en daarom voor velerlei uitleg vatbaar was. Die tijd is lang geleden. De overheersende houding van de islam tegenover de huidige wereld is dat alle gebeurtenissen volledig door God worden bepaald, zoals beschreven in de Koran. Het is dan onnodig, zelfs godslasterlijk, om die gebeurtenissen te onderzoeken. Dit gebrek aan een kritische traditie weerspiegelt zich in de economische situatie in de Arabische landen. Die zijn alleen maar geen economische woestijn als ze over olievoorraden beschikken. Economieën kunnen zich moeilijk ontwikkelen als eigen initiatief al gauw als zondig wordt beschouwd. Maar moslims willen ook welvaart en als die dan niet in de islamitische wereld wordt gevonden, dan misschien elders. In Europa wonen inmiddels een kleine 40 miljoen moslims waarvan een groot deel met het anti-rationalistische virus dat in de moslimwereld heerst, is besmet. Moslims willen wel onze welvaart, maar ze willen niet de kritische geest en de tolerantie voor andere ideeën, die daarbij horen, accepteren. Zolang dat zo is, kan er van hun integratie in de open Westerse samenleving geen sprake zijn. Toch laten we ze toe, nu weer in grote aantallen en tegelijkertijd plegen de nakomelingen van hun voorgangers op grote schaal terreurdaden. Zou het niet verstandig zijn ter bescherming van onze open samenleving om moslims te weren? Volgens Geert Wilders wel, maar volgens voetnootschrijver in De Volkskrant Arnon Grunberg, wil Wilders daarmee hetzelfde als de terroristen. Dus, als je onze open samenleving wil beschermen door de grenzen te sluiten, vernietig je de open samenleving. Als je potentiële zelfmoordcommando’s toelaat, daarentegen, bescherm je de open samenleving. Kan de dagelijkse voetnoot van Grunberg niet naar de laatste pagina van de krant?

19 maart 2016

Willem Schinkel (hooggeleerd): gaat (weinig) vluchtelingen ophalen per veerboot

Het is al weer een week geleden dat wij het interview met professor doctor Willem Schinkel over de vluchtelingencrisis in de EU lazen. We waren geschokt door zo veel geleerdheid. We zagen eerder dat Sanne Wallis de Vries vond dat we veel vluchtelingen moeten binnen laten, maar zij heeft er niet voor door geleerd en prof Van Schinkel wel. Hij zegt dat het er helemaal niet veel zullen worden. “Die aantallen vluchtelingen, dat stelt toch niets voor?” Volgens hem moet er een veerboot over de Middellandse Zee varen om vluchtelingen op te halen. Wij niet-geleerden denken misschien dat als iedereen mee mag met de veerboot van Schinkel, er toch heel veel willen komen. Er zijn nog miljoenen mensen in Syrië, Eritrea, Afghanistan, Irak, Jemen (ik noem maar een paar landen waar mensen gevaar lopen en dus volgens Europese afspraken recht op asiel hebben). Waarom zouden die niet willen komen als de veilige veerboot ligt te wachten? Hoe opener de grenzen, des te meer mensen aangemoedigd worden de tocht naar de EU te maken. Maar dus niet, volgens de professor. En wie moet dan wel voor al die (weinige) mensen zorgen? Kan de verzorgingsstaat dat wel aan? Geen probleem volgens de professor, want de verzorgingsstaat is er haast niet meer. Luister: “De verzorgingsstaat wordt (…) steeds verder uitgekleed. Dat zie je bijvoorbeeld aan de bijstand. De mensen die daar gebruik van maken, worden (…) steeds sterker geportretteerd als mensen die eigenlijk niet willen in plaats van niet kunnen.” Als ik de professor goed begrijp zegt hij hier dus dat bijna niemand meer recht op bijstand heeft. Vluchtelingen dus ook niet en hen ophalen met de veerboot kost ons dus niets. Briljante professorale oplossing van het vluchtelingenprobleem, derhalve, dankzij onnavolgbare logica. 

14 maart 2016

Cees Fasseur (historicus): 1938-2016

Vandaag een necrologie in De Volkskrant van de bekende historicus Cees Fasseur. Hij bleek humoristisch te zijn geweest, scherp, maar te veel dienstbaar tegenover hogere machten. Hij was een maatje van Dries van Agt. Dat wist ik niet. Toen ik Van Agt er publiekelijk van beschuldigde geweldplegers met twee maten te meten (Molukkers die aanslagen pleegden waren terroristen, maar Palestijnen uit de Gazastrook die Israël continu met raketten bestookten, waren vrijheidsstrijders), kwam Fasseur met een reactie. Nu was hij helaas even niet scherp. Ik had vastgesteld dat er een verdrag was tussen Nederland en de naar onafhankelijkheid strevende Indonesiërs over het zelfbeschikkingsrecht van minderheden in Indonesië. Na de onafhankelijkheid hebben de machthebbers van Indonesië zich niet aan dat verdrag gehouden. Fassseur geeft dat in feite toe, maar vergoelijkt dat (“dat verdrag was een koloniale erfenis”) en zegt verder niets over Van Agt. Uit zijn reactie bleek dat hij een nogal onwetenschappelijke houding over het verloop van de geschiedenis innam. Het invoeren van een eenheidsstaat en oprollen van een federatief verband door Indonesië was onvermijdelijk, suggereert Fasseur. Alsof er ook niet iets anders had kunnen gebeuren, bijvoorbeeld als Nederland wat harder geprotesteerd had bij de VN over de schending van het verdrag door de Indonesische machthebbers. Dat Fassseur verder dienstbaar was tegenover hogere machten, was ons ook al opgevallen. Hij mocht als enige in de koninklijke archieven grasduinen en het had er alle schijn van dat hij vooral de toenmalige koningin Beatrix plezierde met zijn interpretatie van de Greet-Hofmansaffaire. Wij hopen niet dat dankzij Fasseur tot in de eeuwigheid het beeld blijft hangen dat schuinmarcheerder prins Bernhard in de jaren 50 het Nederlandse koningshuis heeft gered.

12 maart 2016

Sanne Wallis de Vries (BN): vindt zich geen linkse naïeveling over vluchtelingen

Wie heeft er last van vluchtelingen die in Nederland komen wonen? Het hangt er van af met hoe velen ze komen en of ze van plan zijn te integreren. De voortekenen zijn slecht, zoals we weten. Er is grote werkloosheid onder voormalige vluchtelingen, veel misdaad, veel religieus fundamentalisme, hun tolerantie ten opzichte van andere minderheden, zoals homoseksuelen, is laag en de positie van de vrouw is slecht. Als dat met de huidige golf net zo negatief zal uitpakken, zullen veel mensen last van vluchtelingen gaan krijgen. Homoseksuelen, uiteraard, maar ook onze ‘eigen’ allochtone minderheden (de Marokkaanse Nederlanders, bijvoorbeeld) en anderen die zitten aan wat ik maar even de ‘onderkant’ noem. Zij moeten concurreren met hun nieuwe landgenoten om banen, uitkeringen, huizen, en noem maar op. Hoe meer vluchtelingen we toelaten, des te groter die concurrentie. Ik zie het er niet van komen dat mijn baan in gevaar zal komen, of dat er, zelfs maar één vluchteling, bij mij in de buurt komt wonen. Sanne Wallis de Vries zal er waarschijnlijk ook geen last van krijgen. Zij zegt in een interview in de krant dat we veel vluchtelingen kunnen binnen laten, want haar leven verandert er niet door. Ze vindt zich geen linkse naïeveling, maar toch lijkt ze niet te begrijpen dat niet iedereen het met haar standpunt eens is. Ze krijgt scheldmails, met termen als “linkse kut en moslimhoer” en dat vindt ze “duizend maal enger dan een vluchtelingentsunami”. Ik weet niet wie er op haar scheldt, maar het zouden best eens mensen kunnen zijn die wel last kunnen krijgen van een vluchtelingengolf. Ze vindt dat we solidair moeten zijn met vluchtelingen, want het zijn “mensen in nood”, maar waar is haar solidariteit met onze eigen “mensen in nood”? 

11 maart 2016

Rob Riemen: “Het associatieverdrag met Oekraïne gaat over de eenheid van de mensheid”

Rob Riemen schijnt een boekje geschreven te hebben over Europa. Hij liet het in Buitenhof tijdens het debat over het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne zien aan Thierry Baudet. Dat boekje (ik ga het niet lezen) zal wel weer zo’n omgevallen boekenkast zijn als de meeste van zijn pamfletten (waarvan ik er sommige wel heb gelezen). Zijn hele argumentatie voor het associatieverdrag was een omgevallen boekenkast. Zoals we zagen begon hij dat debat met zichzelf in de staart te bijten. Zijn redenering was zoiets als: Europa moet meer gebaseerd zijn op geestelijke waarden en niet op marktwaarden. Die geestelijke waarden krijgen we door voor het verdrag te zijn, ook al is meer en vrijere handel, dus meer marktwaarden, het doel van dat verdrag. Dat laatste zei Riemen er overigens niet bij. Ik kreeg sterk de indruk dat hij niet wist/weet wat een associatieverdrag precies behelst. Hij wilde het ook helemaal niet over dat verdrag hebben, Riemen wilde zijn boekenwijsheid demonstreren. Dus kwamen Oswald Spengler (“ondergang van het avondland”), Thomas Mann (“zorg om de ziel”) en Adolf Hitler (“eng nationalisme als oorzaak van de Tweede Wereldoorlog”) weer voorbij. Ook de voortdurende suggestie dat heel Europa uit elkaar valt en zal terugvallen op eng nationalisme als het verdrag door het Nederlandse volk wordt weggestemd, was er niet uit te slaan door de machteloze discussieleider Paul Witteman. Rond minuut 13 van dit debat, liet Riemen zich zelfs ontvallen, dat dit referendum gaat over “de eenheid van de mensheid.” Riemen zal in de voetsporen van Brinkhorst (“het licht gaat uit als we de EU-grondwet wegstemmen”) treden als hij nog vaak bij de verrekijk wordt uitgenodigd. Met zijn pseudo-filosofie zal hij er dan eigenhandig voor zorgen dat het associatieverdrag wordt weggestemd.

08 maart 2016

Rob Riemen: “als we voor meer vrije handel kiezen, krijgen we minder vrije handel”

Rob Riemen is een pseudo-intellectueel met oudbakken ideeën over beschaving (vooral het einde er van) en de cultuur (idem), ideeën die honderd jaar geleden ook opgeld deden. Hij liet zich ieder jaar met tonnen subsidiëren door de universiteit. Maar ondanks die financiële steun, kon hij het als dank niet nalaten de universiteit eens flink de les te lezen, toen de subsidiekraan na jaren open gestaan te hebben dicht gedraaid zou gaan worden. Zijn PR heeft hij overigens in orde, want afgelopen weekend mocht de pseudo-cultuurfilosoof bij Buitenhof in debat met de vader van het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne, Thierry Baudet. Laten we maar direct met de eerste quote beginnen. Riemen verkondigt dat de vraag is of we willen gaan naar een Verenigd Europa (VE), of dat we blijven steken in een economische unie die wordt gedomineerd door economisch liberalisme en marktwaarden. Dat associatieverdrag beoogt de handel tussen de EU en Oekraïne te bevorderen. Meer vrijhandel dus, met andere woorden, zodat marktwaarden een grotere rol gaan spelen in de relatie tussen de EU en Oekraïne. Ha, dus Riemen is tegen het associatieverdrag, net als Baudet, want Riemen wil helemaal geen ‘marktwaarden.’ Hij wil geestelijke waarden. Mis! Riemen denkt dat als je meer handel drijft met Oekraïne (dus op basis van het associatieverdrag waar wij per referendum over mogen stemmen), de geestelijke waarden van een verenigd Europa vanzelf sterker worden. Dus meer vrijhandel leidt tot een VE met meer geestelijke waarden en dus minder economisch liberalisme en minder marktwaarden. Het kan niet anders of Baudet zelf heeft er voor gezorgd dat Riemen werd uitgenodigd voor deze discussie. Met zo’n verdediger van het associatieverdrag heb je als tegenstander Brinkhorst ook niet meer nodig. (wordt misschien nog wel vervolgd

07 maart 2016

Maurits Hortensius: "Paul Frissen is koning-filosoof, Geert Wilders is fascist"

We zeiden dat Paul Frissen Geert Wilders heeft beschuldigd van fascistische praktijken. Maurits Hortensius heeft een geniaal bewijs gevonden voor de juistheid van de stelling van Frissen. Hij zegt dat de reactie van de PVV op uitspraken van Paul Frissen (namelijk dat deze uit zijn functies zou moeten worden gezet door de minister van onderwijs) bevestigt dat de partij een fascistisch leidersbeginsel hoog in het vaandel heeft staan, want volgens dat beginsel is kritiek op de leider niet toegestaan. Zelfs niet als die kritiek gegeven wordt door Frissen, volgens Hortensius “een vooraanstaand politiek filosoof, iemand die bij uitstek in staat is om een kritische beschouwing te leveren over actuele politieke onderwerpen.” Het is de redenering van Plato: gewone stervelingen (zoals Wilders) zien slechts de schaduwen op de muur, maar de politiek-filosoof die koning moet zijn (zoals Frissen) ziet de echte gebeurtenissen. Jammer Hortensius, Frissen weet zelf niet precies hoe je een fascist kunt herkennen. Daarom gebruikt hij een vage definitie van fascisme, waarmee je iedereen van fascisme kunt beschuldigen, zonder dat verweer mogelijk is. Frissen probeert Wilders monddood te maken door zonder uitvoerig fundament Wilders van fascisme te beschuldigen. Uiteraard laat Wilders zich niet monddood maken. Hij blijft gewoon door twitteren en vragen stellen aan de minister. Moet Frissen voor dergelijke lege, maar direct ook gevaarlijke beschuldigingen ontslagen worden? Misschien kunnen zijn bestuurders hem met rechtspositionele gevolgen dreigen, als hij nog eens uit de bocht vliegt. Ik weet toevallig dat sommige bestuurders van onderwijsinstellingen hun personeel met ontslag bedreigen als zij andere personen als fascist afbeelden. Dus, aangezien professor Paul Frissen de heer Wilders als fascist heeft voorgesteld, is zo’n dreigbrief wel op zijn plaats. Laat die brief maar uit de printer rollen. 

03 maart 2016

Paul Frissen (bestuursonkundige): “zij zijn allemaal fascisten”

“Het is in den lande een soort intellectualistisch vermaak geworden: een antwoord pogen te geven op de vraag of Geert Wilders een fascist is of niet. Het is zoiets als de oude theologische vraag hoeveel engelen kunnen dansen op een speld.” De voorgaande twee zinnen schreef ik bijna 4 jaar geleden. Het is om moedeloos van te worden, een volkomen onproductief debat dat desondanks maar niet ophoudt en steeds weer wordt opgerakeld met valse of half ware argumenten. Nu heeft afgelopen week bestuurskundige Paul Frissen Geert Wilders maar weer eens verweten gebruik te maken van het ‘fascistische discourse’. Het probleem bij dit soort beschuldigingen is de definitie van fascisme. Die definitie verschilt van persoon tot persoon, maar op de achtergrond is voortdurend de niet zo erg frisse suggestie van vervolging van minderheden, inclusief de gaskamers. Frissen zegt het volgende: “Het demoniseren van minderheden, het wij/zij denken, is het klassieke fascistische verhaal door de geschiedenis heen.” Duidelijk? Nauwelijks. Op de eerste plaats zijn er nogal wat problemen met een aantal van onze minderheden. Frissen zal toch ook wel eens een WRR-rapport over onze allochtone medeburgers hebben open geslagen. Onze minderheden zijn oververtegenwoordigd in de bijstand, zijn vaker werkloos, komen vaker met justitie in aanraking, zijn vaak zelf intolerant tegenover andersdenkenden en homofielen, enz. Wilders benoemt dat en niet altijd even subtiel, maar feiten benoemen is nog iets anders als ‘demoniseren’. En als wij/zij denken bepalend is voor een fascistische houding, dan is het eind zoek. Dan zijn Ajax-supporters tegenover Feijenoord-supporters fascisten, en omgekeerd, dan zijn de front-office jongens en meisjes tegenover de back-office bij banken en universiteiten fascisten, en omgekeerd. Kortom, als we Paul Frissen in zijn definitie volgen, is iedereen fascist. Behalve onze bestuurskundige zelf. Natuurlijk. 

02 maart 2016

Salem Kurdi (ex-vluchteling): speurt beter dan Koenders en De Graaf

We herinneren we ons nog hoe terrorismedeskundige Beatrice de Graaf en minister Bert Koenders in Pauw beweerden dat we niet bang hoeven te zijn voor Syrische vluchtelingen. Deze mensen ontvluchten de terreur en kunnen dus geen terroristen of oorlogsmisdadiger zijn. Wij waren niet overtuigd. Ook niet door de screening van vluchtelingen die Bert Koenders ons beloofde. De IND blijkt inderdaad onderzoek te doen naar verdachte vluchtelingen. De IND krijgt zijn informatie echter niet van Bert en Beatrice, maar van mensen als Salem Kurdi (23 jaar). Hij vluchtte met zijn ouders zestien jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland en is nu naast zijn baan als assistent-accountant en zijn vervolgopleiding tot registeraccountant uren per week bezig het internet af te speuren om bewijzen van wandaden, door verdachte vluchtelingen begaan, te vinden. In de krant zei hij dat hij “niet kan leven met het idee dat hier mensen leven in een vrij Europa, die juist zelf een vrij Syrië hebben tegengewerkt. Ze moeten worden gestraft.” Van dat straffen zal wel niet veel komen, want wij zijn zo liberaal dat zelfs als het er dik bovenop ligt dat er sprake is van wandaden, ons strafrecht het bewijs zelfs niet voldoende vindt voor uitzetting. Salem Kurdi noemt zelf het voorbeeld van mensen die poseren naast lijken. Hij zegt: “Is dat menselijk? Als je de daden van het leger steunt en je bent te zien met een wapen en legerkleding naast dode lichamen, dan is de kans groter dat je zulke daden zelf hebt gepleegd dan dat je het niet hebt gedaan.” Zeker, zeker. Ga door met je speurwerk, Salem Kurdi, we kunnen beter op jou vertrouwen dan op Bert Koenders en Beatrice de Graaf. Hun deskundigheid lijkt toch vooral tweedehands te zijn.