22 januari 2016

Peter Nijkamp (VU): hoe rommelwetenschap leidt tot rommelevaluaties

De affaire Peter Nijkamp lijkt wel nooit ten einde te komen. Inmiddels zijn er drie commissies aan te pas gekomen om het werk van Nijkamp te beoordelen. Een VU-commissie heeft deze maand Nijkamp vrij gepleit van datamanipulatie. Bij één van de zeven klachten tegen Nijkamp die de commissie onderzocht, concludeerde die commissie dat datafraude niet kan worden aangetoond, omdat Nijkamp’s wetenschappelijke conclusies niet gebaseerd zijn op de verzamelde gegevens. Het is dus ook niet aannemelijk “dat de auteurs de gegevens zodanig hebben bewerkt (…) dat een op voorhand bepaalde onderzoeksuitkomst werd bereikt.” Met andere woorden: rommelwetenschap kan nooit op fraude zijn gebaseerd, het is nergens op gebaseerd. De commissie Zwemmer concludeerde in maart 2015 dat Nijkamp gebruik maakte van twijfelachtige onderzoekspraktijken, bestaande uit het veelvuldig toepassen van zelfplagiaat en hier en daar plagiaat. Die conclusie staat nog steeds. Dan was er natuurlijk ook nog het ‘landelijk orgaan wetenschappelijke integriteit’ (Lowi) dat Nijkamp juist weer vrij pleitte van plagiaat. Daarvan zeiden wij dat, ten eerste, de knappe koppen in het Lowi het artikel dat zij beoordelen niet goed gelezen hebben en dat er, ten tweede, helaas een goede kennis van Nijkamp in die commissie van het Lowi zat, zodat wij het oordeel van het Lowi ook niet al te serieus konden nemen. Kortom, door het gerommel met de evaluaties van het wetenschappelijke werk van Nijkamp is er voornamelijk mist opgeworpen die het zicht op het werk van Nijkamp belemmert. Gedekt door die mist slaat Nijkamp al weer om zich heen. Hij verklaarde volgens persberichten: “Als charlatans onbekommerd valse beschuldigingen kunnen rondsturen om toegewijde wetenschappers een kopje kleiner te maken, dan is in de toekomst de weg vrij voor steeds meer subversieve acties.” Nijkamp wil liever zonder pottenkijkers blijven rommelen.

19 januari 2016

Peter Nijkamp (VU): eist excuses, ondanks zijn verzonnen conclusies

Volgens een VU-commissie heeft Peter Nijkamp in zijn onderzoek dus niet zijn eigen gegevens verzonnen. We hebben de behandeling van één (anonieme) klacht door de commissie bekeken. Als ik het in eigen woorden mag samenvatten, zegt de commissie over deze klacht dat Nijkamp conclusies trok die helemaal niet op zijn gegevens waren gebaseerd. Die gegevens konden dan dus ook niet door Nijkamp verzonnen zijn. Waarom zou je gegevens die je toch niet gebruikt, verzinnen? Daar kun je alleen maar last van krijgen. Inderdaad, geen speld tussen te krijgen: conclusies verzinnen is niet frauduleus, data verzinnen wel. Nijkamp zelf was uiteraard zeer ingenomen met deze briljante conclusie van de VU-commissie. De krant citeerde Nijkamp: “Het laat wetenschappelijk Nederland achter met de verbijsterende vraag waarom de VU het met de behandeling van deze anonieme klacht zo ver heeft laten komen.” En: “ik eis hiervoor ruimhartige excuses en eerherstel.” Hier loopt Nijkamp iets te hard van Stapel. Al verzint hij dan niet zijn gegevens (alleen zijn conclusies), hij vergeet kennelijk dat de commissie Zwemmer eerder (maart 2015) tot de conclusie was gekomen dat Nijkamp gebruik maakte van “twijfelachtige onderzoekspraktijken”. Die conclusie staat nog steeds, want de VU-commissie heeft het werk van Zwemmer c.s. niet over gedaan, zoals uitdrukkelijk vermeld wordt op pagina 5 van het VU-rapport. Ook over de wetenschappelijke kwaliteit van het werk van Nijkamp doet de VU-commissie geen uitspraak. Dat valt te verdedigen: het zijn de redacties van wetenschappelijke tijdschriften die daarover waken. Nijkamp publiceert echter veel van zijn artikelen in tijdschriften van lage kwaliteit. De redacties van die tijdschriften vinden feitenvrije wetenschap geen probleem, kennelijk. Ze zijn wellicht vereerd dat de grote Nijkamp bij hun tijdschrift een artikel wil publiceren. Kortom, niet de VU moet excuses aanbieden aan Nijkamp, maar Nijkamp moet excuses aanbieden aan de wereld dat hij wetenschappelijke rommel aan de wereld als diep inzicht heeft verkocht. 

17 januari 2016

Peter Nijkamp (VU): verzon feitenvrij migratiebeleid

De VU-commissie die zich over het ‘sjoemelen’ van Peter Nijkamp moest uitspreken heeft ook het artikel over migratie waar wij het eerder over hadden, bekeken. Een anonieme VU-klager vond dat er aanwijzingen waren dat de getallen die Nijkamp vermeldt in tabel 1 van dat artikel verzonnen zijn. Die getallen geven het belang aan van sterkten en zwakheden die samenhangen met massa-immigratie op diverse terreinen. Bijvoorbeeld, op het gebied van de arbeidsmarkt is een positief punt van immigratie dat het zou kunnen leiden tot hogere arbeidsproductiviteit; een negatief punt is dat het ook zou kunnen leiden tot meer werkloosheid. Dat vinden althans de dertien (13!!!) experts die Nijkamp geraadpleegd heeft. De VU-commissie is nagegaan of die 13 experts echt geraadpleegd zijn bij het opstellen van tabel 1, en inderdaad: de “commissie is door Nijkamp en Kourtit in het bezit gesteld van de vragenlijst waarmee de mening van deze experts is gepeild en de dataset die op grond daarvan is samengesteld.” In het artikel concludeerde Nijkamp dat om gebruik te kunnen maken van het sterke punt van immigranten (hoge arbeidsproductiviteit, kennelijk) zij beter geïntegreerd moeten worden. Deze conclusie (en er zijn meer van dit soort conclusies) is op zijn best een open deur en volgt op geen enkele manier uit de mening van de 13 experts die de VU-commissie ook heeft gezien. De commissie constateert: “… de aanbevelingen die per onderwerp worden gedaan, zijn ook niet in de analyse als zodanig gefundeerd.” Dan, als klap op de vuurpijl: “Het is dus niet aannemelijk dat de auteurs de gegevens zodanig hebben bewerkt en weergegeven dat een op voorhand bepaalde onderzoekuitkomst werd bereikt.” Oftewel, de commissie zegt dat Nijkamp conclusies uit zijn duim zuigt. Hij gebruikt daarvoor zijn gegevens immers niet en die kunnen dan ook niet gemanipuleerd zijn. “Dit klachtonderdeel treft geen doel.” (wordt vervolgd)

16 januari 2016

Peter Nijkamp (VU): migratie als blijde boodschap, revisited

Deze week meldden de kranten dat econoom Peter Nijkamp vrij gepleit was van sjoemelen door een commissie van geleerden van de Vrije Universiteit (VU). De VU is de universiteit waar Nijkamp tot aan zijn emeritaat werkzaam was. Er was door een anonieme klager, ook afkomstig van de VU, in 2014 een groot aantal klachten over Nijkamp bij de VU ingediend. Eén daarvan was dat Nijkamp (en zijn co-auteurs) zelf zijn onderzoekgegevens verzon. De klager kon daarvan alleen maar aanwijzingen leveren. Dit gold bijvoorbeeld voor een artikel van Nijkamp (samen met Kourtit) uit 2011 (gepubliceerd in de International journal of business and globalisation) over de effecten van massa-immigratie, waar wij het al eens over hadden. Nijkamp vindt in alle publicaties over dit onderwerp, die ik gezien heb, dat de positieve effecten van migratie per saldo domineren. Het is zijn goed recht dat te vinden, maar de manier waarop hij dat ‘wetenschappelijk’ bewijst is amateuristisch en grenst aan fraude. Als hij het al bewijst, want meestal schrijft hij zoiets als “een overall evaluatie toont aan dat in de meeste gevallen de negatieve effecten van migratie klein zijn en alleen maar van tijdelijke aard”. In dit artikel vraagt hij ook nog de mening van dertien (13!!) experts over welke variabelen zij het belangrijkste vinden als het gaat om de effecten van migratie. Wie deze 13 experts zijn, wordt niet vermeld. We weten dus niet welke waarde wij aan hun oordeel moeten hechten, of hun oordeel overeen komt met empirische schattingen, waarom niet ook honderden andere ‘deskundigen’ zijn aangeschreven, enzovoorts. Het valt, kortom, niet serieus te nemen dat het oordeel van 13 willekeurige deskundigen over een ook al willekeurig in elkaar gezette lijst van variabelen bepalend zou kunnen zijn voor zowel de wereldwijde effecten van immigratie als de wenselijke beleidsreacties. (wordt vervolgd

13 januari 2016

Mark Rutte (VVD premier): “Er is werk genoeg voor vluchtelingen”

Onze eigen premier was afgelopen weekend in Buitenhof, zoals wij eerder meldden. Het gesprek ging grotendeels over de vluchtelingen die op dit moment West Europa overstromen. Hij was vol vertrouwen, bijvoorbeeld over de kans op werk voor de vluchtelingen. Er worden 100.000 technici gezocht, zei hij, daarmee suggererend dat de recente vluchtelingen (dit jaar zo’n 65.000) zo allemaal een baan kunnen vinden. Wij waarderen zijn blijmoedigheid, maar helaas ben ik minder optimistisch dan onze premier. Hij sluit zijn ogen voor de feiten. Het eerste feit is dat als vluchtelingen een baan vinden dat dan meestal op een lager niveau is dan het opleidingsniveau dat ze meenemen. Vluchtelingen met een technische opleiding kunnen er vrijwel zeker van zijn dat zij niet een baan als technicus vinden. Het tweede feit is dat ze helemaal niet eenvoudig een baan zullen vinden, ook niet als ze hard zoeken. Op de eerste plaats omdat ze op een deel van de arbeidsmarkt moeten zoeken waar de banen schaars zijn en dus de werkloosheid hoog is. Op de tweede plaats speelt discriminatie een rol: als je een niet-autochtone naam hebt, verlaagt dat je kansen op werk. Bovendien, als de premier denkt dat de vluchtelingen zo aan het werk kunnen, waarom was dat dan ook niet het geval met de recentere groep van vluchtelingen? Waarom heeft van de Irakezen, die momenteel in Nederland zijn, maar 39% een baan? Zijn de Irakezen zoveel slechter opgeleid dan de Syriërs? De premier probeert met het nodige (schijn)optimisme een grote hoeveelheid mist rond het vluchtelingenprobleem te creëren, zodat (hopelijk) de burgers de problemen niet meer zien. Hij kan niet anders, want hij wil zelf die vluchtelingen ook niet, zoals we zagen. Dan kun je er maar beter het beste van maken.

11 januari 2016

Mark Rutte (VVD premier): “de beste vluchteling blijft weg uit Europa”

Onze eigen premier was gisteren in het programma Buitenhof. Het gesprek ging voor een groot deel over de vluchtelingen die op dit moment West Europa overstromen. Hij probeerde ons zeer gerust te stellen. Zo zei hij dat wij onze normen en waarden niet aanpassen aan de immigranten, maar wij verwachten dat zij zich aan de onze gaan aanpassen. De verworvenheden van onze westerse democratische samenleving gaan we handhaven, de gelijkheid van man en vrouw, bijvoorbeeld, die wordt nooit door ons ter discussie gesteld. De culturele achtergrond van de vluchtelingen kan nooit tot concessies van ons leiden aan onze leefstijl en onze vrijheid. Hij zei het blijmoedig en het leek er op dat hij er zelf in geloofde. De massa aanrandingen in Duitsland rond de jaarwisselingen door moslimmannen, waaronder voor een groot deel Syrische asielzoekers, maken duidelijk dat die moslims vrouwen die niet in een zwarte zak rondlopen als op te jagen wild beschouwen. In de Arabische wereld is de positie van de vrouw die van een minderwaardig iemand. Rutte gelooft dat die opvatting over vrouwen wel zal veranderen. Daarom wil hij de vluchtelingen die hier komen een warm welkom heten. Zij moeten goed worden opgevangen. Dat zijn we verplicht. Maar, en daar was de vreemde spagaat, waar de premier bijna een half uur in bleef zitten, het aantal vluchtelingen dat naar Europa komt, moet naar nul. We hebben liever niet dat ze komen. De vluchtelingen moeten in kampen blijven in Turkije of Libanon. Dus, de premier heeft om humanitaire redenen een groot mededogen met de door oorlogsgeweld getroffen vluchtelingen, maar de beste vluchteling is de vluchteling die niet naar Europa komt. 

10 januari 2016

Jozias van Aartsen (VVD/burgemeester): laat salafisten afvalligen bewaken

Dit weekend twee leerzame stukken in mijn krant over salafisten. Salafisten zijn moslims die de 7e eeuwse koran letterlijk nemen. Alle latere interpretaties en duidingen van de koran door min of meer verlichte islamitische schriftgeleerden worden door salafisten verworpen. Binnen het salafisme bestaat er een invloedrijke jihadistische stroming. Deze groep ziet verdediging tegen aanvallen van ongelovigen of afvalligen als een heilige plicht, waarbij ‘aanval’ nogal ruim geïnterpreteerd wordt. Een spotprent op de profeet is al voldoende rechtvaardiging om een hele redactie van een krant, namelijk Charlie Hebdo, te vermoorden. Er zijn ook minder gewelddadige stromingen, maar de scheidslijn tussen de diverse stromingen in het salafisme schijnt nogal dun te zijn. Discussiepunt is: moet je het salafisme verbieden? Er zijn allerlei argumenten voor of tegen te geven en de krant somde ze netjes op. Maar wie kwamen we daar opeens tegen? Onze eigen Haagse burgemeester Jozias van Aartsen. Na de aanslagen in Parijs van november 2015 (ook het werk van salafistische moslims) had hij beweerd dat we ons moesten verzetten tegen salafisten (en tegen Geert Wilders, maar dat is een ander verhaal). Dat was dapper gesproken van Jozias. Dapper? Het blijkt dat de Haagse burgemeester salafisten op oudejaarsnacht in de Schilderswijk heeft laten patrouilleren. Hij vindt nu, nog geen twee maanden na Parijs, dat het salafisme opeens niets meer met terrorisme of de politieke islam te maken heeft. Salafisten zijn gewoon vrome moslims; die kun je dus best wel semi-politietaken in een van je probleemwijken geven. Aldus Van Aartsen. Hij zal hopelijk deze vrome buurtwachten niet van wapens hebben voorzien, anders hadden ze misschien nog hun heilige plicht tegen ongelovigen of afvalligen vervuld. Kortom, kan die Van Aartsen echt niet ontslagen worden?

07 januari 2016

Bert Wagendorp (Volkskrant): massa aanranding door geteisem

De meest gerust stellende houding ten opzichte van de massa aanrandingen in Keulen, Hamburg en Stuttgart is dat het voortkomt uit misdadig gedrag van geteisem. “Rücksichtslose handhaving van de rechtsstaat” zal het de daders duidelijk maken “dat crimineel gedrag wordt bestraft – ook om te voorkomen dat anderen die er niets mee van doen hebben ermee worden belast.” De citaten zijn van Volkskrant columnist Bert Wagendorp in zijn column van 7 januari. Die 'anderen' zijn de vluchtelingen die niets met de misdadige aanrandingen te maken hebben, aldus de suggestie van Wagendorp. Hij zag er maar even van af dat zelfs de Keulse politie toegaf dat er vluchtelingen onder de aanranders aanwezig waren. Dat zegt wel wat, want de politie van Keulen is de afgelopen dagen vooral bezig geweest het eigen straatje schoon te vegen. Samen met de burgemeester van Keulen gaf de politie zelfs het advies aan vrouwen om niet zonder begeleiders naar drukke festiviteiten te gaan. We moeten er kennelijk maar aan gaan wennen dat vrouwen in Europa niet meer alleen over straat kunnen gaan. Dat is dan in ieder geval eerlijk. Wagendorp, die toch ook een dochter heeft, steekt liever de kop in het zand: niets aan de hand, gewoon de politie laten ingrijpen, dan gaat het wel over. Zou het? Als een man uit een cultuur komt waar vrouwen niets betekenen zoals we eerder beweerden, krijg je het er dan bij hem uitgeslagen dat het je recht is vrouwen aan te randen? De massa aanrandingen en de reactie van de politie in Keulen geven de indruk dat de autoriteiten het er helemaal niet uit willen / kunnen / mogen (doorhalen hetgeen niet gewenst wordt) slaan. Of je het wilt of niet, de toestroom van mannen uit vrouwonvriendelijke gebieden zet de positie van vrouwen in Europa onder druk. 

06 januari 2016

Geert Wilders (PVV): islamitische testosteronbommen

In de moslimwereld betekenen vrouwen niets. We zagen het recent bij de bestorming van de ambassade van Saoedi-Arabië in Teheran. Hele hordes boze mannen die, ongetwijfeld daartoe aangemoedigd door de lokale autoriteiten, de ambassade in brand staken. Geen vrouw te bekennen. Niet belangrijk genoeg om hun woede te uiten. Als vrouw in het Midden Oosten kun je je beter ook maar niet bij massale feestelijkheden op straat wagen. Bij de inauguratie van president Isis op het Tahrirplein in Caïro vonden er op massale schaal aanrandingen plaats, zoals The New York Times meldde. De daders waren moslimmannen en die ontleenden hun inspiratie voor hun agressie tegen vrouwen ongetwijfeld aan de koran. Volgens de koran zijn vrouwen dom, komen veelal in de hel, zijn niet beter dan slaven, kamelen, honden, ezels of duivels. Dat zuig ik uiteraard niet uit mijn duim. Overigens, de koran heeft het dan nog over moslima’s, niet eens over ‘ongelovige vrouwen’. We moeten er niet aan denken wat de koran van hen vindt. Het oude testament doet overigens ook niet al te vriendelijk over vrouwen, maar Christenen nemen de bijbel niet zo erg letterlijk, terwijl moslims de koran wel heel  letterlijk nemen. Zij doen dat nog steeds als zij, op zoek naar welvaart, in Europa zijn aanbeland. Moslims willen wel onze welvaart, maar niet de verlichte en relativerende houding waar wij onze welvaart aan te danken hebben. Moslims schijnen dus, met een beroep op de koran, te denken dat vrouwen die niet in een zwarte zak rondlopen als opgejaagd wild kunnen worden beschouwd. Geert Wilders spreekt in dit verband niet al te subtiel van islamitische testosteronbommen. Na de massa aanrandingen in Keulen, Hamburg en Stuttgart door jongeren van ‘Arabische en Noord Afrikaanse komaf’ kan men hem toch niet anders als serieus nemen. 

01 januari 2016

Bas Thijs: vluchtelingen zijn gratis, kijk maar niet (naar het plaatje), II

We hebben uitgerekend dat de overheidsuitgaven aan bijstand voor immigranten (inclusief de vluchtelingen, als ze al als ‘volwaardige’ immigranten zouden worden behandeld) 3,3 miljard euro bedraagt. Bas Thijs nam dat helemaal niet mee in zijn berekening van de kosten van vluchtelingen. Hij hield alleen rekening met de eenmalige kosten, Voor komend jaar bedragen die ongeveer 1.5 miljard euro. Zodra de asielzoekers / vluchtelingen asiel krijgen, vervallen die kosten en kunnen zij aan het arbeidsproces deelnemen. Dat deelnemen valt dus kennelijk niet mee, want een groot deel van de immigranten blijft werkloos en komt in de bijstand terecht. Is dat dan veel, een bedrag van 3,3 mrd euro? Nou, vergelijk de bijstandsuitgaven voor de ongeveer 1,5 miljoen niet Westerse allochtonen met het bedrag aan bijstand dat aan de 13 miljoen autochtone Nederlanders wordt uitgekeerd, namelijk 2% van 13 miljoen x 12.000 euro, ofte wel: 3,1 miljard euro. Er zijn bijna tien keer zo veel Nederlanders als niet Westerse allochtonen, maar toch kost de laatste groep aan bijstand net zo veel als de eerste groep. We kunnen er, net als Thijs deed, een suggestief plaatje van maken. Het bedrag aan bijstand dat de gemeenschap (de belastingbetaler) per immigrant moet betalen bedraagt 220 euro, maar voor de autochtonen moet een bedrag van 24 euro per autochtoon worden betaald. We zetten dit in een plaatje en concluderen dat immigranten helemaal niet gratis zijn. Ze kosten meer aan bijstand dan autochtonen. Dan hebben we het nog niet eens over andere kosten gehad. Kosten die justitie moet maken wegens de misdaad onder allochtonen, bijvoorbeeld. Allochtonen zijn namelijk ook nog eens misdadiger dan autochtonen (zie hier, figuur 5), maar ik zeg er, in tegenstellingen tot Bart Thijs, wel bij dat er leugens zijn, verdomde leugens en statistieken.