19 maart 2015

Peter Nijkamp: een schoon geweten, IV

Het Landelijk orgaan wetenschappelijke integriteit (Lowi) heeft dus Peter Nijkamp en Karima Kourtit vrij gepleit van plagiaat. Zoals gezegd ging het om het artikel “Evaluation of cyber-tools in cultural tourism,” dat we hierna kortweg als Cyberartikel aanduiden. Volgens het Lowi beroepen de auteurs van het Cyberartikel zich er op dat zij het artikel “niet willen presenteren als een origineel wetenschappelijk werk zonder erkenning voor auteurs.” Het Lowi concludeert daarom dat er geen sprake van plagiaat kan zijn omdat het om een literatuuroverzicht gaat. Wij hebben echter geconstateerd dat het om een meta-analyse (waarbij veel literatuur wordt gebruikt voor een eigen analyse) en niet om een literatuuroverzicht (waarbij veel literatuur wordt gebruikt voor een overzicht van de stand van zaken op een onderzoeksterrein) gaat. Bij een meta-analyse staat de eigen analyse van door anderen in het verleden gepresenteerde onderzoekresultaten voorop. Bij het Cyberartikel gaat het uitdrukkelijk om de eigen analyse en niet om het overzicht. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de manier waarop de auteurs het Cyberartikel eindigen: “gebaseerd op de strategische keuzematrixbenadering concluderen wij dat het beleid ten aanzien van elektronische diensten gericht zou moeten zijn op het midden- en kleinbedrijf ….” Die zogenaamde strategische keuzematrixbenadering passen de auteurs toe op de variabelen die zij uit de literatuur hebben afgeleid. Het is eigen werk, derhalve, en ook al valt er inhoudelijk nogal wat op dat werk aan te merken, het is evident dat hier de gebruikelijke normen voor citeren moeten gelden. Hele bladzijden vol overgeschreven teksten zonder bronvermelding passen hier in ieder geval niet en zijn als plagiaat te bestempelen. Het lijkt er dus op dat het Lowi een oordeel velt zonder het Cyberartikel gelezen te hebben. Dat is pijnlijk omdat dit oordeel in Nederland de weg vrij maakt voor het onbestraft plagiĆ«ren van andermans werk (wordt vervolgd).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten