20 oktober 2013

Guy Verhofstadt: wachten op de EU eindknal

Afgelopen week hield hij de Van der Leeuwlezing waar hij zijn mening over een federaal Europa nog eens kon ventileren. Zijn mening is in een paar punten samen te vatten. Ten eerste leidt vrij verkeer van mensen en goederen in de EU tot een hogere welvaart dan protectionisme. Ten tweede is er versnipperde lokale besluitvorming, maar als er dan besluitvorming op centraal niveau plaats vindt, dan is er sprake van een hoge mate van ineffectiviteit door de afwezigheid van een eenduidig centraal gezag en het ontbreken van echte democratie. Tot zover Verhofstadt. In zijn rozige wereld is er geen ruimte voor verdelingsvraagstukken. Onbeperkte mobiliteit in de EU maakt niet iedereen welvarender. De Nederlandse arbeiders in achterstandswijken moeten concurreren met de nieuwe immigranten. Zij moeten ook de geneugten van de welvaartsstaat in de vorm van sociale verzekeringen en voorzieningen delen met hun nieuwe concurrenten. De spoeling wordt daardoor dunner en het gevolg kan niet uitblijven: de afbraak van de verzorgingsstaat is al in volle gang. Over een andere vorm van herverdeling, namelijk die van de sterke lidstaten naar de zwakke lidstaten in de EU zwijgt hij ook. Deze zal nog wel even doorgaan en maakt de EU voor heel veel burgers niet aantrekkelijker. Net zo min als de one-size-fits-all structuur die onvermijdelijk samenhangt met centralisatie. Verhofstadt denkt dat deze uniformiteit verenigbaar is met ‘nationale eigenheid. Dat is wel erg veel wishful thinking bij zijn invulling van een federaal Europa. Niemand wil nu trouwens zo’n federaal Europa. Het wachten is dus gewoon op de eindknal van de federale instituties die in de EU in het leven zijn geroepen (euro, begrotingspact, bankenunie, transferunie). Deze knal wordt door hemzelf impliciet voorspeld. Het is de Verhofstadtknal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten